Νέες κοινωνικές δομές Δήμου Ωρωπού.Πίσω από την βιτρίνα,κρύβεται η ανθρωπιά.

0
2383
Ασχοληθήκαμε με το συσσίτιο που παρέχει ο Δήμος μας πριν λίγο
καιρό στις ευπαθείς ομάδες του, και σήμερα κατόπιν έρευνας και
πολλών ερωτημάτων στην αρμόδια υπάλληλο, είμαστε σε θέση να
παρουσιάσουμε τις κινήσεις του Δήμου, για το μεγάλο αυτό κοινωνικό
ζήτημα. Οφείλουμε να την ευχαριστήσουμε από καρδίας, και να
διατηρήσουμε την ανωνυμία της, όπως υποσχεθήκαμε.
Ο Δήμος Ωρωπού κατέθεσε το 2016 στην Περιφέρεια Αττικής μετά από
πρόσκλησής της, τις προτάσεις του για ένταξη σε δύο πράξης η πρώτη για το
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ωρωπού» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και η δεύτερη για τη ”Δομή Παροχής
Βασικών Αγαθών” που περιλαμβάνει Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή
Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ωρωπού, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Αττική 2014-2020».
Μετά από την θετική αξιολόγηση από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας
Αττικής ο Δήμος Ωρωπού εντάχθηκε και στις δύο πράξεις. Ας εξηγήσουμε
τι περιλαμβάνουν αυτές οι δυο πράξεις.
Με την αριθ. πρωτ. 3939/09-12-2016 (ΑΔΑ 6ΟΦΦ7Λ7-ΙΦΡ) απόφαση της
Περιφερειάρχη Αττικής, η Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ωρωπού» με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002573, εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας
«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας
και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική
2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η
πράξη αυτή, συνολικού προϋπολογισμού 112.320,00 € έχει ως στόχο μόνο
τη λειτουργία της προτεινόμενης Δομής με σκοπό τη δικτύωση μεταξύ των
δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και την ανάπτυξη και
λειτουργία τοπικών σημείων αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και
διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες
που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου, ανεξαρτήτως φορέα υλοποίησης
(ΟΑΕΕΔ, ΕΣΥ, ΚΔΑΠ, Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Ψυχικής Υγείας κλπ).
Το Κέντρο Κοινότητας το οποίο εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των Πολιτών
β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
γ) Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
εξυπηρετώντας κατά προτεραιότητα τους κατοίκους του Δήμου που
εμπίπτουν στις περισσότερο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (όπως
προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ).

 • Η προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της πράξης ήταν η 1η Ιανουαρίου 2017
  και προτεινόμενη ημερομηνία λήξης της πράξης την 31η Δεκεμβρίου 2019.
  Οι επιλέξιμες δαπάνες της πράξης περιλαμβάνουν:
  α) τις άμεσες δαπάνες προσωπικού, συνολικού ποσού 93.600,00 ευρώ
  &
  β) τις λοιπές δαπάνες λειτουργίας 18.720,00 ευρώ οι οποίες θα
  αποζημιωθούν ως κατ’ αποκοπή ποσοστό 20% επί των επιλέξιμων
  αμέσων δαπανών προσωπικού.
  Το φυσικό αντικείμενο της πράξης, προσδιορίζει:
  Λειτουργία της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ωρωπού» για 3 έτη,
  Δευτέρα -Παρασκευή, 9 π.μ – 5μμ.
  Στελεχώνεται από έναν (1) ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργού & έναν (1) ΠΕ
  Ψυχολόγο. Εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και
  συνεργάζεται με το υπόλοιπο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε οι
  ενέργειες που αφορούν στην ομάδα στόχου να είναι συντονισμένες στη βάση
  της ολιστικής προσέγγισης αναγκών. Τηρεί αρχείο καταγραφής και
  παρακολούθησης ωφελουμένων.
  Για την υλοποίηση της Πράξης προβλέπεται η πρόσληψη δύο (2) ατόμων.
  Για τη διαδικασία πρόσληψης του παραπάνω προσωπικού ακολουθούνται οι
  διαδικασίες που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις με
  σύμβαση ΙΔΟΧ(ιδιωτικές ορισμένου χρόνου) από τους ΟΤΑ για δράσεις
  συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ, με όρους ΑΣΕΠ. Στο άρθρο 74 του
  Ν.4430/2016 αναφέρεται η θεσμοθέτηση των κριτηρίων της μοριοδότησης για
  τις προσλήψεις ΙΔΟΧ.
  Η δεύτερη πράξη με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
  Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
  Ωρωπού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001505 του Επιχειρησιακού
  Προγράμματος «Αττική 2014-2020»
  Με την αριθ. αριθ.πρωτ. 2913/17-11-2016 (ΑΔΑ: 63ΓΧ7Λ7-ΔΦΨ) απόφαση
  της Περιφερειάρχη Αττικής, η Πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:
  Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο
  Δήμου Ωρωπού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001505, εντάχθηκε στον Άξονα
  Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της
  Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π.
  «Αττική 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
  Ταμείο.
  Η εγκεκριμένη πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 477.360,00 € αφορά στη
  λειτουργία της Πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
  Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
  Ωρωπού» µε προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της πράξης την 1η
  Ιανουαρίου 2017 και προτεινόμενη ημερομηνία λήξης της πράξης την 31η
  ∆εκεµβρίου 2019.
  Οι επιλέξιμες δαπάνες της πράξης περιλαμβάνουν: α) τις άμεσες δαπάνες
  προσωπικού, συνολικού ποσού 367.200,00 ευρώ β) τις λοιπές δαπάνες
 • 110.160,00 ευρώ οι οποίες θα αποζημιωθούν ως κατ’ αποκοπή ποσοστό
  30% επί των επιλέξιμων αμέσων δαπανών προσωπικού .
  Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την λειτουργία 3 δομών
  (υποέργων) για 3 έτη, Δευτέρα -Παρασκευή, 9 π.μ – 5μμ.
  Κοινωνικό Παντοπωλείο: Συγκεντρώνει, αποθηκεύει, διανέμει βασικά αγαθά
  διαβίωσης. Παρέχει σε τουλάχιστον 150 οικογένειες του Δήμου, που
  βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, σταθερά σε
  τακτά διαστήματα τρόφιμα & είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη
  ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης & υπόδησης,
  οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κλπ καινούρια ή μη, είδη ψυχαγωγίας. Οι
  ωφελούμενοι δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους του Προγράμματος του
  ΤΕΒΑ κι επιλέγονται βάσει κριτηρίων και αποδεικτικών στοιχείων. Τα αγαθά
  συγκεντρώνονται από χορηγίες και δωρεές επιχειρήσεων, συλλογικών
  φορέων και πολιτών από τυχόν περισσευούμενα είδη του προγράμματος
  ΤΕΒΑ κι από προμήθειες με δαπάνες της δομής. Η δομή αξιοποιείται στη
  διανομή αγαθών του ΤΕΒΑ.
  Στελεχώνεται από έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό ως Συντονιστή & ένα (1)
  Βοηθητικό Προσωπικό ΥΕ. Εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του
  Δήμου και συνεργάζεται με το υπόλοιπο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε
  οι ενέργειες που αφορούν στην ομάδα στόχου να είναι συντονισμένες στη
  βάση της ολιστικής προσέγγισης αναγκών. Τηρεί αρχείο καταγραφής/
  παρακολούθησης ωφελουμένων.
  Παροχή Συσσιτίου: συλλέγει, παρασκευάζει, συσκευάζει και διανέμει
  καθημερινά γεύματα, σε τουλάχιστον 150 ωφελούμενους που διαβιούν
  φτωχικά και δεν μπορούν να παρασκευάσουν φαγητό, λόγω έλλειψης
  υποδομών (διακοπή ηλεκτροδότησης κ.α.) ή αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης
  (χρόνια ασθένεια, προχωρημένο γήρας), οι οποίοι επιλέγονται βάσει
  κριτηρίων και αποδεικτικών στοιχείων, με προτεραιότητα στα υποσιτιζόμενα
  παιδιά. Συλλέγει πλεονάζοντα προϊόντα από εργαστήρια παραγωγής
  τροφίμων κλπ ή και παρασκευάζει γεύματα των οποίων οι πρώτες ύλες
  προέρχονται από χορηγίες και δωρεές επιχειρήσεων, συλλογικών φορέων,
  πολιτών, από τυχόν αδιάθετα προϊόντα του προγράμματος ΤΕΒΑ και από
  προμήθειες με δαπάνες της δομής.
  Στελεχώνεται από έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό ως Συντονιστή, έναν (1)
  Μάγειρα ΔΕ, έναν (1) Βοηθό Μάγειρα ΥΕ & ένα (1) Βοηθητικό
  Προσωπικό ΥΕ. Εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και
  συνεργάζεται με το υπόλοιπο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε οι
  ενέργειες που αφορούν στην ομάδα στόχου να είναι συντονισμένες στη βάση
  της ολιστικής προσέγγισης αναγκών. Τηρεί αρχείο καταγραφής και
  παρακολούθησης ωφελουμένων.
  Κοινωνικό Φαρμακείο: συγκεντρώνει, αποθηκεύει και διανέμει φάρμακα και
  άλλα είδη φροντίδας υγείας. Παρέχει σε τουλάχιστον 120 ωφελούμενους του
  Δήμου, φάρμακα, παραφαρμακευτικά προϊόντα, υγειονομικό υλικό και άλλα
  είδη απαραίτητα για την φροντίδα ασθενών. Διασυνδέεται και διαμεσολαβεί
 • για την πρόσβαση των ωφελουμένων σε υπηρεσίες υγείας και θεραπευτικά
  μέσα. Υλοποιεί δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας και εκπαιδεύει πολίτες
  στην αξιοποίηση πλεονασμάτων φαρμάκων κλπ. Τα αγαθά προέρχονται από
  χορηγίες, δωρεές και συνεργασίες με υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής
  φροντίδας, διαδημοτικά δίκτυα για την υγεία, ανθρωπιστικές, επιχειρήσεις,
  φαρμακεία, τοπικούς φορείς και πολίτες και παρέχονται βάσει διαπιστωμένων
  αναγκών και οδηγιών θεραπόντων ιατρών.
  Στελεχώνεται από (1) Φαρμακοποιό ΠΕ & 1 Κοινωνικός Λειτουργός ως
  Συντονιστή. Εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και
  συνεργάζεται με το υπόλοιπο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε οι
  ενέργειες που αφορούν στην ομάδα στόχου να είναι συντονισμένες στη βάση
  της ολιστικής προσέγγισης αναγκών. Τηρεί αρχείο καταγραφής/
  παρακολούθησης ωφελουμένων.
  Για την υλοποίηση της Πράξης προβλέπεται η πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων.
  Για τη διαδικασία πρόσληψης του παραπάνω προσωπικού ακολουθούνται οι
  διαδικασίες που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις με
  σύμβαση ΙΔΟΧ από τους ΟΤΑ για δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από το
  ΕΣΠΑ, με όρους ΑΣΕΠ. Στο άρθρο 74 του Ν.4430/2016 αναφέρεται η
  θεσμοθέτηση των κριτηρίων της μοριοδότησης για τις προσλήψεις ΙΔΟΧ.
  Τα προγράμματα είναι άμεσα υλοποιήσιμα από τον
  Σεπτέμβριο. Θα επανέρθουμε, περιγράφοντας τις κινήσεις του
  δήμου για την υλοποίηση, και τον προγραμματισμό που
  ετοιμάζει ο Δήμος Ωρωπού, όσον αφορά την στελέχωση και
  τους εξοπλισμούς που απαιτούνται, καθώς και τα σημεία
  λειτουργίας των Δομών αυτών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here