Ενοικίαση οικοπέδου χρησιμοποιήσιμος ως χώρος στάθμευσης στα σχολεία Χαλκουτσίου(Δημοτικό & Γυμνάσιο).

0
205

Δεν ξέρουμε, πόση σημασία έχει η ανακοίνωση αυτή, καθώς γνωρίζουμε εκ των προτέρων τους εκμισθωτές του συγκεκριμένου ακινήτου. «Οι   μειοδότες» που θα προκύψουν είναι γνωστοί και εκτιμούμε πως δύσκολα θα χαθεί αυτή η «σύμβαση», που είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τους…

Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να ενημερώσουμε τους ενδιαφερομένους συνδημότες μας που τυχόν να ενδιαφερθούν για αυτό τον διαγωνισμό. Όλες οι λεπτομέρειες παρουσιάζονται παρακάτω με την ελπίδα να διαψευσθούμε και να μπορέσουν όσοι περισσότεροι συμπολίτες μας να συμμετάσχουν στην εν λόγο διαδικασία, ειδικά αυτές τις δύσκολες οικονομικές εποχές…

 

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

Ο Δήμαρχος Ωρωπού

Προκηρύσσει φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση

ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ, ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΚ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ωρωπού ως εξής:

1) Περιγραφή του μισθίου

Το μίσθιο πρέπει:

 Να βρίσκεται πλησίον του 1ου Γυμνασίου και του Δημοτικού σχολείου ΔΚ Χαλκουτσίου

 Να έχει έκταση από χίλια επτακόσια τετραγωνικά (1.700) τ.μ. και άνω

 Να εφάπτεται σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο

 Να έχει δυνατότητα εισόδου-εξόδου

 Να έχει ομαλή κλίση

 

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας.

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α. Κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται, σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο Διεκπεραίωσης και Πρωτοκόλλου του Δήμου Ωρωπού εντός είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης της δημοπρασίας, ήτοι μέχρι και την:-/-/-/

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα εξής στοιχεία:

  1. Αίτηση για την εκμίσθωση ακινήτου
  2. Στοιχεία κτήσεως – συμβόλαιο ακινήτου και τα σχετικά πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας και βαρών από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο
  3. Πρόσφατο Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου

Δεν θα περιλαμβάνεται οικονομική προσφορά.

Στη συνέχεια οι αιτήσεις με τους φακέλους προσφοράς παραλαμβάνονται από την Επιτροπή του 3 άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, όπως αυτή έχει συγκροτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν ή μη τους όρους της διακήρυξης.

Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από Ορκωτό Εκτιμητή την εκτίμηση του ακίνητου για τον καθορισμό της οικονομικής αξίας του ακινήτου, το οποίο θα επιλεγεί ως κατάλληλο.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας.

Ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης και τα μέλη της Επιτροπής. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τα μέλη της Επιτροπής.

3) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Επίσης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση για την υπόλοιπη διάρκεια της μίσθωσης, εάν ο Δήμος αποκτήσει ιδιόκτητο ακίνητο ή σταματήσει η λειτουργία του χώρου στάθμευσης.

4) Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται, όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

5) Διάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης, με δυνατότητα μέγιστης παράτασης επιπλέον τριών ετών, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.

6) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα θα κατατίθεται ανά μήνα, στο τέλος κάθε μήνα , σε λογαριασμό του δικαιούχου.

7) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

8) Κρατήσεις

Αυτός που θα αναδειχθεί μειοδότης βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

9) Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης ή της παράτασης αυτής, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.

10) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

11) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων, στην έδρα του Δήμου, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, www.oropos.gov.gr, και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», Επιπλέον, περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (ή σε δύο τουλάχιστον εβδομαδιαίες εφημερίδες του δήμου αν δεν εκδίδεται ημερήσια) και μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, κατά τις διατάξεις του Ν.3548/07. 4

 

12) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Δημάρχου, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 15:00, Διεύθυνση Λεωφόρος Χαλκουτσίου, αριθμός 50, Σκάλα Ωρωπού, Τηλέφωνο 2295 3 20303 & 20306, FAX 2295 0 79115 και στην ηλεκτρονική Διεύθυνση, info@oropos.gov.gr, έως και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Β-Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ.αριθμ.33/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Γ-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 55/2021.

Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται:

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γιασημάκης Απ. Γεώργιος

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here